Behrensdorf Bohlenweg zum Strand

Behrensdorf

I Behrensdorf finder man et af de sidste naturnære østersøområder, med klitter, strandvolde, laguner og sjældne planter såsom strandkål, strandtidsel og stokroser. Naturbeskyttelsesområdet ligger direkte ned til Østersøen, og udgør et areal på ca. 108 ha. Hertil hører søen Kleine Binnensee frem til den sydvestlige bred, de fugtige saltenge og sumpede vådområder mellem digerne og kysten, samt det foranliggende strandafsnit med vold og klitter. Området er yngleplads for ænder, vandhøner og vadefugle. Svaner, gæs og ænder besøger området for at finde næring, hvile sig og fælde fjer. Om vinteren går vandrefalken på jagt her. Sin yngleplads har den indrettet i fyrtårnet Neuland i Behrensdorf. Havørnen fra den nærliggende Großer Binnensee kredser ofte rundt over Kleiner Binnensee. Naturbeskyttelsesområdet kan udforskes til fods eller på cykel via strandstien.

Behrensdorf Kleiner Binnensee

Hohwacht

Kronswarder og den sydøstlige del af Großer Binnensee

Dette naturbeskyttelsesområde er ca. 151 ha. stort. Det omfatter den østlige del af Großer Binnensee, de tilgrænsende naturnære tilgroningszoner, såvel som områder med skovklædte skråninger. Landtange-og strandvoldsbiotopen i Kronswarder, der ligger mellem Großer Binnensee og Østersøen, hører også med til naturbeskyttelsesområdet. Fuglearter som rørsanger, savisanger, skarv og stor rørdrum, har hjemme i områder med siv og rør. Man kan endda være heldig at få øje på havørnen. Vandfladerne udgør et vigtigt nærings-, fjerfældnings- og overvintringsområde for vandfugle såsom knarand, hvinand og troldand. Landskabets store mangfoldighed skaffer overlevelsesmuligheder for truede arter af flora og fauna.

Naturstrand Hohenfelde

Blekendorf

I kommunen Blekendorf/ Sehlendorf ligger naturbeskyttelsesområdet Sehlendorfer Binnensee. De mest interessante områder i dette naturbeskyttelsesområde kan udforskes via en vandresti samt bl.a. to platforme, hvorfra de besøgende har et godt udsyn over området. Sehlendorfer Binnensee er den eneste havsø i Hohwachter Bucht, som stadig er åbent forbundet med Østersøen. Af den grund forhøjes søens saltindhold, når havvandet fra Østersøen strømmer ind, og falder igen ved lavere vandstande. Det skiftende saltindhold er afgørende for det ganske specielle dyre-og planterige i dette naturbeskyttelsesområde. Organisationen NABU, som er ansvarlig for området, arrangerer gerne guidede ture for større grupper indenfor sæsonen.

Sehlendorfer Binnensee Plattform

Vilde enge

De "Wilden Weiden" betyder vilde enge, og holdes hele året nede af en ganske særlig art robuste firbenede skovriddere. Dyrerigets egne naturplejere sørger for at afgræsse de store vidder, for på den måde at opretholde områdets biologiske mangfoldighed. De udholder al slags vejr, er nøjsomme og passer sig selv hele året igennem. Vandrestier slanger sig gennem de vilde enge, og her har man chancen for at hilse på disse vildtlevende kvæg og får. 

Highlander

Selent

”Den nordlige del af Selenter See“

Naturbeskyttelsesområdet i den nordlige ende af Selenter See strækker sig over en fjerdedel af hele søen. Dette område er levested for mange dyre- og plantearter, der til dels er meget sjældne. Her ligger f.eks. troldandens største fjerfældningsområde i Centraleuropa. Mens ænderne skifter fjer, kan de ikke flyve, og er derfor meget udsatte. Skarv, trane og grågæs er også hyppige gæster her. Selenter See er med tiden også gået hen og blevet spisekammer for indtil flere havørnepar.

Fra badestederne Seekrug og Pülsen kan man få et særligt godt indblik i naturbeskyttelsesområdet. I Giekau ved Gildeplatz ved udkanten af landsbyen i retning mod Dransau, har man en særlig god udsigt over Giekauer Bucht.

Selenter See

Når du færdes i naturbeskyttede sområder, skal du ubetinget følge disse regler:

1.) Naturbeskyttelsesområder må kun betrædes på de dertil anlagte stier.

2.) Du må hverken beskadige eller plukke af planterne.

3.) Du må ikke sætte dyr ud, lige som du heller ikke må tage dyr med dig væk fra naturbeskyttelsesområdet.